Sunday, July 6, 2008

立山黑部 - 呀妹 Portfolio

立山黑部 - 海拔2450米
雪山都幾壯觀

雪山好似都吾係咁凍
我件紅衫夠晒搶鏡
有得玩,連病都吾記得

雪牆 - 上個月話有廿幾米高
而家得番七八米,好過冇!
臨別秋波,影番張合照
Hong Kong Outing - Japan 2008


No comments: