Monday, January 26, 2009

新年團拜

January 26, 2009 - Monday
新春團拜, 照例影全家福. 然後去海天聚餐.

好似差館門口這張影得吾錯.
你睇紫晴幾好姿勢
屋企門口這張夠氣氛不過吾夠靚. 都係用架新相幾影的.
Hong Kong Outing - Family Photo

No comments: