Tuesday, July 28, 2009

呀姊去雲南 - 虎跳峽

呀姊去雲南, 上吾到雪山, 走寶, 可惜! 睇番個山洞補數 雲南係高原, 最啱D秏牛生長

秏牛是不怕凍的

吾係挂! 又落雨?

虎跳峽, D 水勢幾利害!
請不要玩激流盪舟


你話此處有冇西藏特色

睇吓虎跳峽的水勢有幾利害

Hong Kong Outing - Yunnan

No comments: