Sunday, July 4, 2010

什麼叫做花么九?

佢話呢D都叫清一色, 花么九. 我試過做, 不過食唔出. 昨天竟然被佢成功咗. 係雙辣 - 出充盛惠$64, 其他每位$32.

嘩, 么九清一色, 好利害!
Hong Kong Outing - 打麻雀

No comments: