Tuesday, August 10, 2010

清一色最高典範

2010年8月8日, 是我們在倫敦白金漢宮門前遇雨十週年紀念日, 今年冇出門, 四人改在香港開雀局.

我今日食出清一色對對糊, 都算係最高典範, 值得拍照留念. 三嫂獨領風騷, 朱仔臨後趕上, 我雖然食咗幾手雙辣, 可惜仍然落敗收場.

其實前日都有一局小三元靚到不得了, 雖然食吾出, 可惜沒有拍照留念.

嘩! 清一色對對糊, 8番雙辣的最高典範!

食糊表, 如有不明, 可依表附款.

Hong Kong Outing - 打麻雀

No comments: