Saturday, September 11, 2010

雨天最好打牌, 而且食雙辣

911 九週年, 又落雨, 最好在家打牌. 我又食出雙辣, 可惜係打出, 只有進賬128.

全年成績鎊排第二, 暫時贏咗一千四百幾.

嘩, 混一色對對糊加單番南同白柀, 打出都八番! Hong Kong Outing - Mahong

No comments: