Saturday, November 30, 2013

西安市內遊

西安市遊- 2013年11月11日
大雁塔當然是必到之處. 個導遊代拍的照片都幾好.
 
看來我好似高咗好多!

 
大慈寺是大雁塔的正門所在
 
 
時間許可, 有團友動議遊城牆, 自費RMB60


午飯前去回民街走走, 許看不許吃, 因肚子不合作. D狗頭棗真的好大個, 在香港未見過.

 
回民街的街頭小食和餐館好多, 西安的泡饃和面食最出名, 這裏有很多, 甚至在街頭做面都有. 你睇褲帶面上面果兩個字真係前所未見, 話只係西安至有, 連字典都冇.


No comments: