Sunday, August 16, 2009

青島 - 不似中國的中國城市

2009年8月5-6日, 訪山東青島

青島是奧運帆船中心, 一到步, 當然即時採訪一下.
對面是五四運動廣場
你講青島有冇德國feel?
青島的沙灘很多, 也很有名, 你話靚吾靚?
D屋仔真係幾似德國
青島點解叫做青島, 就係因為這個小青島
Why is Qingdao called Qingdao?
Because of this Little Qingdao (Little Green Island)

德國總督官邸
要附加費才可到訪
間屋幾有童話氣氛

屋內一切陳設, 都是100年前的最高標準
D燈款都好前衛
好在冇被文革破壞
Hong Kong Outing - Qingdao

No comments: